Tables Schryvers

Tables de mortalité et de capitalisation prospectives (belges) 2024

pour les estimations des dommages corporels,
(réparation des dommages corporels),
valeur de conversion de l'usufruit, vente en rente
pour le compte d'avocats, de magistrats, d'assureurs, de notaires et d'agents immobiliers.

(Belgische) prospectieve sterfte – en kapitalisatietafels 2024

De 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 tafels werden berekend door D. Schryvers, zoon van J. Schryvers, gebaseerd op de beschikbare excel rekenbladen, de randvoorwaarden opgesteld door J. Schryvers en de nieuwe gegevens van de Federale Overheid. In de komende jaren zal dezelfde procedure worden toegepast.

De bezoeker van deze site vindt in de verderop te raadplegen tabellen gegevens uit of gestoeld op de prospectieve sterfte 2024. Met de kapitalisatietafels met coëfficiënten kan een toekomstige schade, uitgave of inkomen worden uitgedrukt in een huidige waarde. De kapitalisatietafels kunnen ook dienen om een kapitaal om te zetten in een rente.

In dergelijke ramingen wordt vaak rekening gehouden met de levensduur of met de sterftekansen.

Die verbeteren van jaar tot jaar en worden geregeld door de FOD Economie en het Federaal Planbureau gepubliceerd. Op basis van deze publicaties hebben we tabellen ontwikkeld die rekening houden met de verlenging van de levensduur.