Tafels Schryvers

Prospectieve sterfte- en kapitalisatietafels (Belgisch) 2023

voor schattingen van persoonlijk letsel,
(vergoeding voor persoonlijk letsel),
omzettingswaarde van vruchtgebruik, lijfrenteverkoop
in opdracht van advocaten, rechters, verzekeraars, notarissen en makelaars

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens 

Tafels Schryvers hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. 

In deze Privacyverklaring informeert Tafels Schryvers je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt Tafels Schryvers zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring.Tafels Schryvers raadt je dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen. 

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke – Gegevensfunctionaris voor gegevensbescherming 

Nick Schryvers (nick.schryvers@uantwerpen.be) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. 

 Garanties bij verwerking van persoonsgegevens: 

 • Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering. 
 • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 
 • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’. 
 • Tafels Schryvers treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken. 

  Doeleinden en rechtsgrond  voor de verwerking van jouw persoonsgegevens: 

  Bij gebruik van de website 

  De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch om persoonlijke informatie gevraagd. 

  Bepaalde persoonsgegevens zoals o.m. cookies worden aangewend voor de samenstelling van onze gebruikersstatistieken en voor de beveiliging en verbetering van onze websites. 

  Rechtsgrond: toestemming (cookies) en noodzakelijk voor de levering van de aangevraagde dienst. 

  Bewaartermijn 

  Tafels Schryvers bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig. 

  Zo worden persoonsgegevens van websitebezoekers (cookies) nooit langer bewaard dan nodig voor het opgegeven doeleinde. Indien andere persoonsgegevens van websitebezoekers worden bewaard, dan zullen deze nooit langer bewaard worden dan de toegestemde termijn. 

  Rechten van de betrokkene 

  Als  betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen. 

  Wens je inzage in jouw persoonsgegevens aan te vragen? Dat kan via mail naar Nick Schryvers (nick.schryvers@uantwerpen.be).

  Als betrokkene heb je ook het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens hetzij aan jezelf hetzij aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor zover technisch mogelijk. Bij deze aanvraag moet je je vooraf kenbaar maken. 

  Intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming. 

  Voor de uitoefening van je rechten als betrokkene kan je terecht via mail naar Nick Schryvers (nick.schryvers@uantwerpen.be).

  Als betrokkene heb je het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit. 

  Datalekken 

  Heb je een datalek opgemerkt met betrekking tot persoonsgegevens die worden beheerd door Tafels Schryvers? 

  Meld het ons via mail naar Nick Schryvers (nick.schryvers@uantwerpen.be).